Stadgar

Under vingen Örebro län – anhörigförening för oss som har förlorat barn och syskon genom dödsfall

Antagna vid föreningens årsmöte 2022-02-03 i samband med namnbyte.

Föreningen startade sin verksamhet i mars 2012 i samarbete med VSFB-Föreningen Vi Som Förlorat Barn. VSFB Örebro län bildades i juni 2015.

§ 1 Ändamål

Under vingen Örebro län är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

Föreningens ändamål är:
• Att stödja föräldrar och syskon som förlorat barn och syskon genom dödsfall.
• Att upprätta gemenskap och stöd i mötet med människor i liknande situation, samt hänvisa vidare till andra instanser vid behov.
• Att informera olika instanser i samhället om föreningen och ge vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten av barn och syskon.

Till föreningen är människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, välkomna. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. Undantag för samtalsträffar där åldersgräns är 18 år.

§ 2 Säte samt organisationsnummer

Moment 1
Föreningens säte ska vara i Örebro.
Organisationsnummer: 802495–8608

Moment 2
Om intresse finns för att skapa lokal förening i Under vingens namn utanför Örebro län är detta möjligt, efter huvudstyrelsens godkännande.
Under vingen ska användas i enlighet med föreningens policy för logotype.
Policy: Under vingens logotype får endast användas för att informera om föreningens verksamhet och aktiviteter.
Logotypen får inte användas för att marknadsföra eller sälja produkter utan godkännande från huvudstyrelsen.

§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsår = kalenderår. Ordinarie årsmöte hålles under månaderna februari-mars.

§ 4 Medlemskap

• Medlemskap står öppet för den som har egen erfarenhet.
• Föreningens företrädare ska ha egen erfarenhet.
• Möjlighet till stödmedlemskap finns. Enbart ekonomiskt stöd. Kan ej delta i föreningens träffar.

§ 5 Medlemsavgift

Moment 1
Föreningens medlemmar erlägger årlig avgift, som fastställs vid årsmöte.
När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet gäller tills vidare. Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast före utgången av nästkommande år, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Moment 2
Behandling av personuppgifter
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, totalt upp till 11 ledamöter.
Mandatperioden är två år och varje år väljs halva antalet ledamöter. Ordförande och sekreterare ska ej väljas samtidigt. Minst fyra styrelsemöten kommer att äga rum per kalenderår.
I styrelsen ska alltid finnas möjlighet för representation av syskon.

§ 7 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig, när fem ledamöter är närvarande och ense om beslut i varje ärende.

§ 8 Föreningsarbete

Föreningsarbetet är ideellt. För ordinarie styrelsearbete utgår ingen ersättning. För arbete som av styrelsen bedöms ligga utanför ramen för ordinarie styrelsearbete kan ersättning ges. Beslut om detta tas av styrelsen. För utbetalning av eventuell reseersättning i samband med styrelsemöten eller annan aktivitet i föreningens regi tas beslut i styrelsen.

§ 9 Årsmöte

Moment 1
Kallelse till årsmöte ska, med bifogad föredragningslista, genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar i föreningen minst 30 dagar före mötet.

Moment 2
1. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare.
4. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelse.
5. Avgående styrelsens ansvarsfrihet.
6. Fastställande av årsavgift.
7. Val av ordförande för föreningen.
8. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Val av valberedning.
10. Övriga ärenden.

§ 10 Extra möte

Styrelsen kan kalla till extra möte vid behov. Kallelse med bifogad föredragningslista ska genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar minst 30 dagar före extra möte.

§ 11

Förslag till ändring eller tillägg av dessa stadgar ska vara styrelsen tillhanda minst 15 dagar före årsmöte eller extra möte. För dylikt förslags antagande erfordras godkännande med 2/3 majoritet vid två föreningsmöten utlysta av styrelsen enligt §9, moment 1, varav ett ska vara årsmöte. Majoriteten avses vid mötet närvarande medlemmar jämte ombudsfullmakter.

§ 12

Moment 1

Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två på varandra följande föreningsmöten utlysta av styrelsen enligt §9, moment 1, varav ett ska vara årsmöte. Beslut ska fattas med 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar jämte ombudsfullmakter.

Moment 2
Vid eventuell upplösning av föreningen ska tillgångar realiseras och skänkas till en eller flera organisationer som arbetar i föreningens anda.

Våra samarbetspartners: